Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Werckpost sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 34 20-016 Lublin, KRS 0000772109, NIP 7010907343, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: przemek@werckpost.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

W celu prowadzonej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W celu kierowania do Ciebie informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania informacji marketingowych Werckpost sp. z o.o. i podmiotów współpracujących z Werckpost sp. z o.o., na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę urodzenia,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

– wykształcenie, poziom uprawnień,

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

klientom Werckpost sp. z o.o. itp., potencjalnym pracodawcom, usługodawcom Werckpost sp. z o.o., Powiatowym Urzędom Pracy.

– podmiotom powiązanym z Werckpost sp. z o.o.:

Werckpost BV

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji, nie dłużej niż przez 30 miesięcy od dnia ich przekazania.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

c) Prawo do usunięcia danych.

d) Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: przemek@werckpost.pl.

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli jednakże, nie podasz danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć usług w zakresie procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA (MARKETING)

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Werckpost sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 34 20-016 Lublin, KRS 0000772109, NIP 7010907343, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: przemek@werckpost.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

W celu kierowania do Ciebie informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania informacji marketingowych do podmiotów współpracujących z Werckpost sp. z o.o., na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które będziemy przetwarzać:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– imię i nazwisko

– numer telefonu

– adres email

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategorią podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

klientom Werckpost sp. z o.o. itp., potencjalnym pracodawcom, usługodawcom Werckpost sp. z o.o.

– podmiotom powiązanym z Werckpost sp. z o.o.:

Werckpost BV

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 30 miesięcy od dnia ich przekazania lub do momentu wycofanie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

c) Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/ powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: przemek@werckpost.pl.

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.

Biuro Lublin

ul. Narutowicza 34
20-016 Lublin
Tel. 81 884 70 25

Centrala Holandia

Het Rif 1
8321 Urk